На 09.11. 2018 г.  представители на Фондация „Конкордия България“  участваха  в кръгла маса за представяне на резултатите по проект  „Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг BG05M9OP001-4.001-0114“ на Федерацията на социалните сдружения в България. 

Целта на събитието бе да повдигне дискусия за предимствата, възможностите и предпоставките за развитие, които дуалното обучение в социалните професии би донесло, да разгледа практиката на социалните услуги в България и Германия, да посочи перспективите пред дуалното обучение в социалните професии в България и да даде препоръки за неговото успешно въвеждане.

Един от изводите на кръглата маса е, че по-добрата квалификация на професионалистите, пряко ангажирани в осигуряването на грижа за хора от уязвими групи, ще окаже пряко влияние върху качеството на живот на уязвимите групи. Това би довело до повече удовлетвореност на самите професионалисти и повишено благосъстояние на техните потребители. ФССБ продължава да е готова да работи за това и ще разчита на партньорска подкрепа и в бъдеще.

Проект „BG05M9OP001-4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“, е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube