Наръчник за прилагане на програма за обучение по права на човека и детето

Фондация КОНКОРДИЯ България издаде Наръчник за обучение по права на човек и права на детето

 

Наръчникът е интелектуалният продукт от дейностите по проект Нашите права и отговорности, който фондация КОНКОРДИЯ изпълнява от 2021г насам. 

За създаването на програмата се включиха много служители на фондация КОНКОРДИЯ България и външен специалист. Програмата за обучения беше апробирани от обучители в Семеен център Посока и в Семеен център КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър. В проекта участваха 35 души, които преминаха през ограмотителни групи и след това 17 от тях преминаха през обучението по човешки и детски права. За голяма част от участниците беше осигурена защитена среда за децата им, тъй като са родители, които отглеждат самостоятелно децата си. 

Опитът на фондация КОНКОРДИЯ България по прилагането на програмата беше събран в Наръчник, който можете да намерите ТУК

Наръчникът и проектът Нашите права и отговорности бяха представени подробно на хибридна конференция, която виждате в началото на тази новина. 

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА