На 04.06.2018 г. представители на фондация "Конкордия България" участваха в първия Годишен форум на доставчиците на социални услуги на територията на Столична община за 2018 г. за обсъждане на резултатите от провеждането на социалната политика в гр. София, успешните модели и предизвикателствата в социалната сфера, проведен във Френския културен институт при следната програма: 

10:00 – 10:15     Откриване на Годишния форум за 2018 г.
Обръщение от г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община
Приветствие от г-н Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика чрез г-жа Росица Димитрова, Заместник министър на труда и социалната политика

10:15 – 11:00     Рамка за качеството на социалните услуги в Столична община
- Албена Атанасова, заместник кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, Столична община
- Надя Шабани, „Български център за нестопанско право“
- Събина Събева, „Международна социална служба – България“
- Мая Василева, Национално сдружение на общините в Република България
- Галя Маркова, Ноу хау център

11:00 – 12:00     Мониторинг на качеството на социалните услуги
- Фондация „Конкордия България“ – Мониторинг на социална услуга по метода на системен одит
- Фондация „Международна социална служба - България“ - Ежегоден мониторинг на качеството на предоставяните социални услуги
- Фондация „Светът на Мария“ и Институт за социални услуги в общността – Външен мониторинг на дейността, през развитието на клиентите на услугата

13:00 - 15:45     Качество на предоставянето на социалните услуги по Рамката за качеството на социалните услуги
- Сдружение „Дете и пространство“ - Терапевтична рамка за оказване на подкрепа на екипите, работещи с деца и младежи
- Сдружение „Каритас София“ - Работа с родители и близки на потребителите и работа с доброволци
- Фондация “Асоциация Анимус“ - Работа с деца с поведенчески проблеми и родителите им и други практики от работа по случай
- Фондация „За нашите деца“ - Система за управление на човешкия капитал
- Сдружение „Деца и юноши“ – Кризата като възможност за промяна и развитие
- Български червен кръст - Мотивационна система в Наблюдавано жилище “Шарената къща”
- Фондация „Светът на Мария“ - Надграждане на дейностите в услугата и cупервизия по случай в услугата

Други практики
- Миглена Герасимова, Визия за София – Карта на социалните услуги в Столична община
- Добри практики от социални услуги, предоставяни от Столична община

15:45 – 16:00 Закриване на Годишния форум за 2018 г. 

***

С радост споделяме, че по време на Форума успяхме да си "сверим" часовника с други колеги от сферата и да обменим ценен опит по отношение на различни практики, съпътстващи нашата дейност, както и да споделим основни положения за метода системен одит, прилаган във фондацията. Презентатор от страна на фондация "Конкордия България" бе Радослав Георгиев, мениджър управление на качеството.

Facebook YouTube