РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА

Като част от работата ни във Фондация КОНКОРДИЯ България в някои от нашите центрове предлагаме услугата Резидентна грижа. Тя е насочена към деца, за които по различни причини са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близики или в приемно семейство и при които няма възможност за промяна на семейната ситуация. Децата и младежите се настаняват от Отдел "Закрила на детето" към Агенция Социално подпомагане.

С Резидентната грижа осигуряваме среда, близка до семейната, психологическа подкрепа, както и социална защита. Провеждаме дейности, свързани с подгототовка за самостоятелен живот и автономност. Децата получават здравни грижи и образователна подкрепа.

Всяко дете следва своя индивидуална програма, спрямо ангажираността си в училище, участията в извънкласни занимания – творчески, спортни и др., интересите и заложбите си. За децата, навършили 16 г.  се работи и по посока мотивация и намиране на работа, съблюдавайки Кодекса на труда.

Работата ни е насочена към превенция на уличния начин на живот, откъсване от неблагоприятната среда и предотвратявяне на постоянната смяна на местоживеенето и бита на децата, поради нестабилна семейна ситуация. С тази дългосрочна услуга предоставяме сигурност и стабилност на децата и младежите в процеса на тяхното израстване и навлизане в света на възрастните.

Бюлетин ДАРИ СЕГА