“Нашите права и отговорности“ - програма за овластяване на уязвими групи

През септември месец 2021г. фондация КОНКРДИЯ България започна да изпълнява дейности по проект “Нашите права и отговорности“ - програма за овластяване на уязвими групи.

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

За постигане на целите на проекта са предвидени различни дейности, които да овластят маргинализираните групи чрез знание и култура за правата като се прави връзка между права, задължения, потребности и отговорности. Освен в познаване и упражняване на собствените права, представители на маргинализирани общности ще се запознаят с правата на децата, тяхното зачитане и опазване.

Проектът е с продължителност 2 години от 1 септември 2021г до 31 ноември 2023г. Основните проектни дейности ще се реализират в 2 фази.

Фаза 1: Провеждане на практически ориентирани ограмотителни курсове. Тази дейност включва:

  • Наблюдението като основен метод в работата на специалистите от социалните услуги;
  • Анкетно проучване;
  • Анализ;
  • Информиране за привличане на потенциални участници и поддържане на интереса им към включване в обучителни дейности;
  • Разпространение на информацията за възможностите за обучение.

 

Фаза 2: Провеждане на обучение Нашите права и умения с 2 модула върху правата на човека и правата на детето. Тази дейност включва:

  • Разработване на обучителна програма „Нашите права и умения” с два модула „Права на човека” и „Права на детето”;
  • Изработване на Наръчник за обучители по програма „Нашите права и умения”;
  • Организиране и провеждане на ограмотителни курсове в малки групи с възможност за индивидуална работа и използване на интерактивни методи;
  • Пилотно провеждане на разработена обучителна програма „Нашите права и умения”.

Финалните резултати от проекта ще бъдат представени на заключителна конференция в края на проекта.  За да следите за най-актуалните проектни дейности и малките ни стъпки към големите ни цели за овластяване на маргинализираните общности, последвайте ни във Фейсбук или следете секцията ни Новини .

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА