ОБЩНОСТНА РАБОТА

Общностната работа на Фондация КОНКОРДИЯ България винаги е заемала централно място в социалните услуги, които предостяваме. В работата си с хора от уязвими групи ние се фокусираме върху разпознаване на рисковете в общността, договоряне и планиране на конкретни действия, насочени към тях и включването на самата общност и нейните ресурси при разрешаването на съответните проблеми.

В дългогодишната ни практика за задравяване и овластяване на уязвимите общности основните ни дейности са свързани с превенцията на:

  • агресията и тормоза в училище и отпадането от образователната система като насърчаваме връщането в нея
  • домашното насилие, изоставянето на деца и настаняването им в алтернативна грижа
  • рисковото поведение, включително зависимости от психо-активни вещества, хазарт, алкохол
  • ранните бракове, ранните бременности и подкрепа за сексуално и репродуктивно здраве

Чрез съвместната работа на социални експерти и практици и местни лидери, подпомогнати от кампании и фокус-групи, дейността на фондация КОНКОРДИЯ България помага на общностите да постигнат независимост, самостоятелно да разпознават рисковете пред себе си и да планират как да ги намалят.

Бюлетин ДАРИ СЕГА