„Криле за младите“ (Wings4Youth) – подкрепа за младежи, напускащи грижа, чрез мулти-секторен подход

Проектът “Wings4Youth” e съ-финансиран от програмата Права, Равенство и гражданство на Европейския съюз и се изпълнява с водещото партньорство на Конкордия Румъния, Конкордия България и CSR Nest, Румъния.

Проектът цели да подготви младежите (16 -21 год.), напускащи грижа да подобрят благосъстоянието и перспективите си за независим живот. Млади хора, социални работници, доставчици на социални услуги, малки и средни предприятия ще работят заедно, за да разработят интегрирани модели за подкрепа на напускащите грижа при тяхната интеграция в училището на живота, при намирането на работа и като цяло за включването им на пазара на труда. Предвидени са обучения за социалните работници и техните организации, както и за бизнеса.

Във всички тези дейности ще се консултираме с най-подходящите съветници – младите хора.

Период на изпълнение – Януари 2019 – Декември 2020

Общият бюджет на проекта е 456,887.10 Евро

Криле за Младите - Как?

1.      Да подпомогне младите хора с информация и придобиване на опит, чрез които да преодолеят прехода между напускане на социалната услуга и работна заетост и самостоятелен живот;

2.      Да осигури на професионалистите, предоставящи грижа обучения и основани на доказателства модели за подкрепа, по-специално в сферата на практични умения за живота, професионално ориентиране и менторство;

3.      Да изучи публично-частните партньорства между доставчиците на социални услуги и бизнеса, да оформи дейностите свързани с корпоративната социална отговорност на малките и средни предприятия и да адресира нуждите на младежите, напускащи грижа.

Резултатът:

Младежите получават криле! А това означава, че …

Младите хора, които ползват социални услуги ще имат повишени знания за техните права и услугите, които могат да ползват. Ще могат да бъдат подкрепяни от обучени професионалисти, които разполагат с инструментариум и методи за работа с напускащите грижа. Психо-социалното състояние и лична компетентност на младежите ще се подобри, както и те ще получат възможност да изградят и поддържат междуличностни връзки и умения за независим живот.

Доставчиците на социални услуги, националните и местни власти ще могат да осигурят обещаващи програми и структури, които да подпомогнат прехода към независимост за младите хора, както и да подобрят уменията на екипите си.

Бизнес секторът ще бъде наясно с нуждите на младите в неравностойно положение и ще  разработи  програми за социална отговорност, които да адресират младежите, напускащи грижа. Компаниите ще  получат по-добро разбиране за социалния сектор, и по-конкретно за спецификите на напускащите грижа. Така ще се увеличат възможностите за заетост и по-добра социална интеграция.

Бюлетин ДАРИ СЕГА