Да разпериш криле! - или имат ли място институциите и бизнеса в метаморфозата на младежите в социални услуги.

Да разпериш криле!

На 01.12.2020 се проведе он-лайн конференцията „Метаморфозата на младежите в социални услуги – имат ли място в процеса институциите и бизнеса?“

Конференцията беше приветствана от г-жа Адриана Стоименова – Зам. Министър на труда и социалната политика, която подчерта важността на темата за развитието и подготовката на младежите в резидентни грижи. Посочи младежкото участие и доброволчество като възможности за развитие на умения, както и необходимостта от въвеждане на кариерното ориентиране в ранна детска възраст, което да определи и насочи интересите на децата.  Зам. Министър Стоименова посочи като добър пример практиката компаниите да развиват обучителни центрове, в които да включват младежи за обучение в конкретни професии.

В конференцията участваха представители на АСП, експерти социални работници, HR и КСО експерти.

Основните засегнати теми бяха свързани с ролята на държавата, бизнеса и доставчиците на социални услуги в подготовката на младежите за напускане на системата за алтернативна грижа, какви са предизвикателствата и успехите, какво е направено до момента, какво е нужно в допълнение, доколко адекватни и отговарящи на съвременните нужди са методиките и услугите за непълнолетни младежи, лишени от родителски грижи, подготвени ли са наистина да поемат по самостоятелния път на живота.

Важно място беше отделено на социалната роля на бизнеса и корпоративната социана отговорност. Беше подчертано, че компаниите в страната имат ключова роля в приобщаването на младежите в неравностойно положение. За съжаление все още процентът на тези, които разпознават тази своя социална роля е изключително нисък  – около 1%, но при все това в различни части на страната,  по-често  в големите градове се наблюдава разпознаване на групата на хората в неравностойно положение и потенциална готовност на компаниите да работят с тях.  

В разговора се очертаха основните препоръки към държавата за подобряване на социалната политика в областта на повишаване възможностите за младежка заетост:

  • Активни мерки за  стимулиране на  работодателите в наемането на младежи, напускащи резидентна грижа и тяхното широко популяризиране;
  •  Подкрепа на доставчиците на социални услуги за предоставяне на по-широка гама от дейности, насочени към усвояване на умения за независим живот и социална интеграция от младежите, с които работят;
  • Повишаване на възможностите за кариерно консултиране и ориентиране в системата на училищното образование;
  • Създаване на по-широк кръг от възможности за професионална квалификация на младежи, напускащи резидентна грижа и отпаднали от образователната система.
  • Повишаване на ефективността на взаимодействието между Дирекции „Бюро по труда“ и бизнеса при наемането на младежи, напускащи разидентна грижа.

  В рамките на конференцията професионалистите от социалната сфера и бизнеса се обединиха около мнението, че е нужно установяване и поддържане на по-тясно партньорство и взаимодействие между тях, което може да повиши ефективността на работата и на двете страни;  за бизнеса – да се обучат мениджърите как да работят с тези младежи, а за социалните работници – да утвърдят нови и ефективни модели в работата си с младежите, така че те да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда и да бъдат подкрепяни и мотивирани за задържане на работа и бъдещо кариерно развитие. В този смисъл, социалният бизнес е добра възможност за натрупване на първоначален трудов опит и умения от страна на младежите в защитена среда.

Запис на цялата конференция можете да гледате на страницата на фондация „Конкордия България“

Бюлетин ДАРИ СЕГА