Фондация ‚,Конкордия България“ управлява комплекс от социални услуги за деца, насочени към подкрепа на непълнолетни спрямо конкретните им нужди и ресурси. Функциониращите към момента различни услуги – краткосрочи, дългосрочни, дневни, резидентни, мобилни – предлагат широк кръг от форми на подкрепа – както обезпечаване на базовите потребности, така и активна работа по посока личностно развитие чрез педагогическа и терапевтична програма.

В услугите за деца се осъществява и активна работа с родители – консултиране по различни въпроси, административна помощ, снабдяване с дрехи, храна, лекарства, съдействие за медицинска грижа, менторство по отношение на родителстването и подобряване на връзката с децата.

Чрез осъществяванeто на социални, педагогически и психологически консултации услугите за деца към фондация „Конкордия България“ целят подобряване на възможностите за социализирането на децата и мотивиране на родителите да отглеждат детето в семейството чрез предоставяне на адекватна подкрепа в грижата за децата и по този начин да се предотврати изоставянето и настаняването им в специализирани институции.

Facebook YouTube