ЛОГОПЕД В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

Месторабота - София, Център за работа с деца и семейства "Захарна фабрика"
Работа по задание / Freelance
Постоянна работа
Непълно работно време


Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

• Оценява езиково-говорните и комуникативни
умения на всяко дете, според Предварителна оценка на потребностите
• Участва в изработването на индивидуален пплан за подкрепа и индивидуални програми за работа с всяко
дете.
• Извършва индивидуална и групова логопедична работа, насочена към
подобряване на езикови, комуникативни, поведенчески и социални умения .
• Предоставя консултации на родителите/ настойниците
клиенти на Центъра;
• Изработва различни дидактични материали;
• Води прецизна документация за всеки клиент съгласно методиката за предоставяне на услугата.


Очакваме кандидатите да притежават:

• Минимум Бакалавър по логопедия;
• Познаване и умения за прилагане на методи, средства и подходи за изследване и оценяване на комуникативните нарушения на клиентите, за корекцията им и развиване на нови умения;
• Познания за спецификата и подходите на работа с деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи/необхванати от училище; деца и техните семейства, живеещи във високорискови общности и др.;
• Умения за изграждане на безопасна и приемаща среда за работа;
• Умения за екипна работа;
• Търпение и отлични комуникативни умения; Мотивация за постижения и професионално развитие; Креативност, емпатия и тактичност; Индивидуален подход към клиентите; Подход за изграждане на доверителна връзка; Самодисциплина и отговорност; Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.

Предимства:

• Стаж по специалността и опит при работа с деца/младежи в риск;

Кандидатите могат да открият при нас:

• Трудов договор на 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
• Комуникативно работно място;
• Професионална подкрепа;
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.
• Допълнителни стимули
 

За да кандидатствате за позицията Логопед в Център за работа с деца и семейства "Захарна фабрика", моля изпратете вашата автобиография на hr.bulgaria(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

20.04.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА