Нашите принципи

Фондация "Конкордия България" е възприела единна политика за защита на децата, с която може да се запознаете тук.  Обвързаността на всички наши служители, доброволци и партньори с политиката за защита на децата може да видите тук.


Нашата педагогическа дейност се базира на следните принципи:

КЛИЕНТЪТ НА ФОКУС
Централна тема за нас е създаването на условия за развитие, закрила и изграждане на стабилни социални връзки и насърчаване на отговорността сред децата и младежите.

РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА
За да не се стига до травматични раздели между деца и техните родители, от съществено значение е въвличането на родителите в програмата на техните деца. Работата със семействата увеличава шансовете за развитие на децата и създава добра основа за тяхното бъдеще. По тази причина оставането на децата при техните родни семейства е от първостепенно значение за нас. Ако това не е възможно, предлагаме алтернативни варианти за отглеждане и обгрижване на деца, при които работата с родители има значима роля. От 2014 г. "КОНКОРДИЯ" поставя засилен фокус върху модели от семеен тип.

ДОВЕРИЕ
В своето обкръжение всички деца и младежи имат нужда от професионалисти, с които да създадат доверителна връзка, за да опознаят себе си и да могат да водят отговорен живот като възрастни. В родните им семейства това невинаги е възможно. Ние приемаме като своя задача да осигурим на децата и младежите, за които се грижим, доверени лица, на които да разчитат и на които да се доверяват. Това повдига тяхното самочувствие, подсилва компетенции им и полага основите на тяхното бъдещо съзряване и възможността им за справяне с житейския им път.

СИСТЕМЕН ПОДХОД

Съществено за нашата работа е децата и младежите да осъзнаят в рамките на разностранните връзки, които развиват, следните важни въпроси:
Откъде идват?
Какво са преживели?
С кого са били, респ. са били свързани?
Този подход носи една по-добра осъзнатост на индивидуалната проблематика и е ключът към цялостната грижа и подкрепа.

ДЕТСКО/МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ
Способността да участваш активно е основа за демократичното и свободно от насилие съвместно съществуване. Тя отговаря на нашата педагогическа нагласа да подкрепяме децата в изграждането на собствено мнение и на способност за себеизразяване и вземане на решения. Затова в услугите на "КОНКОРДИЯ" се стремим да изграждаме тези умения у всяко дете и всеки младеж, съобразно индивидуалната възраст и ниво на развитие.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

"КОНКОРДИЯ" се застъпва за правата и интересите на децата, младежите и семействата, които се нуждаят от социални услуги и се стреми да ги подкрепя във всякакви ситуации.

Като ключов фактор за изграждането на една по-справедлива и адекватна система на закрила на детето ние виждаме създаването на детски и семеен съд в България.

 

Facebook YouTube