Уча и ще сполуча

На 02.11.2016 г., по повод Деня на Народните будители беше даден старт на новия проект на Фондация "Конкордия България" - "Уча и ще сполуча - образователна интеграция на ученици от етническите малцинства" - BG05M2OP001-3.001-0020, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заедно с Район Подуяне, Столична Община , 95то СУ "Проф. Иван Шишманов" и 124то ОУ "Васил Левски" ще работим за задържане в училище на децата от етническите малцинства. В рамките на проекта ще използваме различни подходи, за да мотивираме учениците за учене и участие в училищния живот.
Освен допълнителни часове по дисциплини, по които изостават и имат необходимост от подкрепа, ще предложим и занимания по изкуства и керамика и футбол. Предвидена е психологическа помощ за ученици, които имат нужда, както и интензивна работа с родителите, защото ученето и задържането в училище до голяма степен се определят от подкрепата на семейството.

Очакваме в дейностите по проекта да се включат 120 ученици от двете училища.
Продължителността на проекта е две учебни години до 31.12.2018 г.
Ще Ви информираме редовно за дейностите по проекта и за ефекта им върху учениците

Бюлетин ДАРИ СЕГА