Очаква се нова методика за планиране на социалните услуги да остави деца и семейства без подкрепа

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ подкрепя специално становище във връзка с тази методика

Организациите, предоставящи социални услуги в България са сериозно загрижени за задаващото се ограничаване на местата в социалните услуги, според подготвяната Методика за планиране на социалните услуги. В Методиката се предвижда ограничаване на възможността да се предоставя комплексна подкрепа, както и намаляване на обхвата на социални услуги, което е в противоречие с предвидените реформи в Плана за възстановяване и устойчивост, а именно социалните услуги да отговарят на потребностите, броя и демографския профил на населението.

Очакваме следните негативни ефекти върху потребителите и съответно върху системата за закрила на детето и системата на социалните услуги за хора с увреждания и местните власти:

  1. Стесняване на входа към услугите, вместо равнопоставен и гарантиран достъп на всички нуждаещи се от подкрепа, което на практика е нарушаване на основните принципи на Закона за социалните услуги;
  2. Силно ограничаване на възможностите за предоставяне на комплексна подкрепа, (няколко вида дейности на един потребител) съобразно оценените потребности, тъй като това автоматично ще води до липса на достатъчно възможности за подкрепа на друг потребител и съответно до увеличаване на списъка на чакащите;
  3. Намаляване на половина на възможността на системата за закрила на детето да прилага мерки за закрила в семейна среда чрез социални услуги, както и да насочва към специфична подкрепа (консултиране, психологическа терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и т.н) включително за децата, настанени в резидентна или приемна грижа;
  4. Ограничаване на правата на хората с увреждания да ползват комплекс от специализирани услуги в отговор на индивидуалните им потребности;
  5. Увеличаване на недоволството в общността, поради невъзможност на отделни нейни членове или групи да ползват и да бъдат подкрепени от предлаганите на територията на общината услуги.

Близо 100 организации подкрепят становището във връзка с подготвяната методика, което е изпратено до Министъра на труда и социалната политика и Изпълнителния директор на АСП.

Организациите, подкрепили становището призоваваме в спешен порядък да се преразгледа подхода за преобразуване на услугите, като се съобрази с реалните потребности на отделните целеви групи и опита на доставчиците по прилагане на ЗСУ и отчитане на предоставената подкрепа чрез дейности по чл.15 на ЗСУ. 

Предлагаме да се създаде работна група с участието на представители на общини и доставчици на социални услуги - неправителствени организации, която да ревизира и предложи необходимите изменения в методиката.

Цялото становище може да прочетете тук.

13 февруари 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА