ПСИХОЛОГ В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА "НАДЕЖДА"

Месторабота - София, Център за работа с деца на улицата "Надежда"
Работа по задание / Freelance
Непълно работно време
Гъвкаво работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и изготвя психологическа оценка;
 • осъществява индивидуално и групово консултиране на деца и техните родители;
 • осъществява кризисна интервенция и психосоциална работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми;
 • организира и фасилитира индивидуални и групови дейности за придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне в конфликтни ситуации, превенция на рисково поведение;
 • участва в изготвянето на документацията по воденето на случай;
 • оказва консултативна помощ на социално-педагогическия екип по отношение на поддържане на добър психоклимат и разрешаване на проблеми от социално и психологично естество, свързани с пряката работа с клиентите;
 • подкрепя екипа при обсъждания и вземане на организационни и методически решения;
 • подкрепя екипа в работата с родителите и провеждането на срещи и групови дейности с родителите;
 • участва в обсъждането и планирането на работата по случаите на екипни среши и супервизии, както и на общите дейности в Центъра;
 • участва активно в обучения и с участието си допринася за подобряване на работата.


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по “Психология”;
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще
  предимство;
 • Личностни качества: Толерантност към хора от различни социални прослойк и групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот; Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност; Умение за работа в екип; Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности".

Кандидатите могат да открият при нас:

 • Трудов договор на 4 (часов) часа по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Психолог в Център за работа с деца на улицата "Надежда", моля изпратете вашата автобиография на veneta.georgieva(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

11.01.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА