ПЕДАГОГ В ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

Месторабота - София, Център за деца и семейства "Захарна фабрика"
Работа по задание / Freelance
Непълно работно време
Гъвкаво работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

- Оказва педагогическа подкрепа и подпомагане за добиването на нови знания и умения на децата, с които работи Център за деца и семейства "Захарна фабрика"
- Обучава децата индивидуално или в групи чрез използване на различни методи и материали за преподаване (компютри, книги, игри) адаптирани за различните им образователни нужди .
- Поддържа дисциплината и добри учебни навици по време на заниманията.
- Изготвя и оценява тестове и провежда изпити с цел отчитане напредъка и постиженията на децата.
- Наблюдава и оценява работата и поведението на децата.
- Изготвя доклади и прави препоръки до ръководителя на Центъра относно възможни промени и подобрения в образователните методи и практики.
 

Очакваме кандидатите да притежават:

- Бакалавър/магистър по педагогика: Начална и предучилищна педагогика, Специална педагогика и др.
- Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще са с предимство
- Личностни качества: Толерантност към хора от различни социални прослойки, групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот; Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност; Умение за работа в екип; Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.

Кандидатите могат да открият при нас:

- Граждански договор
- Комуникативно работно място.
- Супервизия и професионална подкрепа.
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Педагог в Център за деца и семейства "Захарна фабрика", моля изпратете вашата автобиография на veneta.georgieva(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

11.01.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА