ЛОГОПЕД В СЕМЕЕН ЦЕНТЪР "ПОСОКА"

Месторабота - София, Семеен център "Посока"
Работа по задание / Freelance
Непълно работно време
Гъвкаво работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

• Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата;
• Извършва оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
• Извършва превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др;
• Оценява речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения;
• Провежда логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване;
• Прилага програми за познавателно и езиково развитие;
• Изготвя необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.


Очакваме кандидатите да притежават:

• Бакалавър/магистър по логопедия;
• Умение за работа в екип;
• Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще е предимство;
• Личностни качества: самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности;


Кандидатите могат да открият при нас:

• Трудов договор на 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
• Комуникативно работно място;
• Професионална подкрепа;
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Логопед в Семеен център "Посока", моля изпратете вашата автобиография на  като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

11.01.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА