ЕКСПЕРТ КАЧЕСТВО И ПОЛИТИКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Месторабота - София, Социален и младежки център "Свети Константин"
Пълно/Гъвкаво работно време
Постоянна работа

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • Участва в проектирането им и прилага рамки за мониторинг и оценка.Това включва дефиниране на ясни програмни цели, резултати и показатели, които могат да бъдат измерени, за да се следи напредъкът и въздействието.
 • Събира, анализира и отчита данни. Установява инструментите и графиците за събиране на данните. Анализира данните и идентифицира области на подобрение, изготвя редовни доклади за ефективността.
 • Насърчава отчетността в организацията и допринася за създаване на култура на непрекъснато учене.
 • Разработва, анализира и проследява изпълнението на политиките и стратегията за закрила на детето на организацията, като ги съобразява с международните стандарти и националното законодателство.
 • Съдейства за създаване и внедряване на програми и проекти за закрила на детето.
 • Анализира нуждите и рисковете, пред които са изправени децата в социалните услуги на организацията и в общността, и предоставя предложения за действия.
 • Подготвя и провежда обучения за персонала, партньорите и обществеността, с цел повишаване на осведомеността за въпросите на закрила на детето. В т.ч. задължителните и регулярни за организацията обучения за служители и доброволци.
 • Оказва съдействие на екипите при работата с децата и гарантира зачитането на техните интереси.
 • Установява и поддържа партньорства с институции и други неправителствени организации за защита на правата на детето и подпомагане на инициативи за тяхна закрила.
 • Мониторира и оценява дейностите по защита на децата, осигурявайки събиране и представяне на данни за подобрение на програмите.
 • Реагира навременно при ситуации, свързани с нарушения на правата на детето, включително случаи на злоупотреба, експлоатация и трафик, съгласно насоките в политиката за закрила на детето на организацията.
 • Участва в планирани срещи за обмен и поддържа редовни контакти с отговорника за закрила на детето на международно равнище.
 • Спазва установените протоколи за докладване на предполагаеми случаи на злоупотреба, неглижиране или експлоатация и предоставя навреме подробна информация в договорения формат на годишния доклад на Конкордия за закрила на детето.


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Висше хуманитарно образование с минимална образователна степен – бакалавър „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“ или др. релевантно.
 • Умение за работа в екип.
 • Свободно използване на английски език.
 • Личностни качества: самодисциплина, консистентност, внимание към детайла, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.
   

Кандидатите могат да открият при нас:

 • Трудов договор на 8 (осем) или 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график.
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Експерт Качество и политики за закрила на детето, моля изпратете вашата автобиография на hr.bulgaria(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

15.08.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА