Имат ли нужда от допълнителна подкрепа младежите, напускащи социални услуги?

Младите хора, които напускат системата на социалните услуги срещат много трудности и по-специално във времето, когато трябва сами да си търсят работа и да се установят самостоятелно. Те попадат в групата на младежите в риск и категорично имат нужда от продължаваща подкрепа.

В тази задача виждаме съвместното участие на държавата, бизнеса и доставчиците на социални услуги  за добрата подготовка на младежите.

Фондация „Конкордия България“ чрез програмите си прави усилия да  повиши мотивацията на младежите за участие, като  предлага  иновативни методи и подходи в работата с целевата група. Съвместно с партньорски организации разработва модели, които отговарят на съвременните нужди и се стреми да отговори и на очакванията и необходимостите на самите младежи. Изключително важно за постигането на успех е и продължаващото обучение на специалистите и екипите в социалните услуги, от една страна за поддържане на мотивацията и от друга да са добре подготвени да отговорят на нуждите и да подпомогнат младите хора  при справянето с техните предизивикателства и бъдещата им самостоятелност като активни граждани.

Работим за развитие на партньорствата с бизнеса и развитие на тяхната корпоративна социална отговорност. Припознаването от страна на бизнеса на неговата социалната роля е ключово за успешно сътрудничество в името на подкрепата на младежите в неравностойно положение. Компаниите в страната имат ключова роля в приобщаването на младежите в  риск.  За съжаление все още процентът на тези, които разпознават тази своя социална роля е изключително нисък  – около 1%, но при все това в различни части на страната,  по-често  в големите градове се наблюдава разпознаване на групата на хората в неравностойно положение и потенциална готовност на компаниите да работят с тях. 

На Европейско ниво има много програми, които са в подкрепа на младите хора в неравностойно положение. В България редица институции и организации изпълняват подобни проекти.  Апелираме за съвместна работа на държавата, бизнеса и неправителствените организации  чрез:

- провеждане на работни срещи с широко участие на заинтересованите страни, вкл. законодателни промени;
- споделяне на добри практики и модели и внедряване на съвременни  методи на работа;
- създаване на мотивираща среда, стимулираща младежите да работят за развитие на  техния  потенциал и  за успешното им включване в обществения живот.  

Фондация „Конкордия България“   продължава дейността си по включването и приобщаването на   младежите в социални услуги чрез провеждане на множество активности за младежите и специалистите, които работят с тях.

12.2020

---------------------------------------------------------------------------------

Съдържанието на този документ  представя само възгледите на авторите и е тяхна лична отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Facebook YouTube