В рамките на проект „Криле за младите“ (Wings4Youth), финансиран по програма Права, Гражданство и Равенство на ЕС и насочен към младежи на възраст 16 -21, напускащи социални услуги,  разработихме доклад, който пространно и в дълбочина разглежда възможностите за сътрудничество между бизнеса и доставчиците на социални услуги, и  по-точно взаимодействието между работодателите и младежите в неравностойно положение, като заинтересовани страни на пазара на труда.

В доклада може да прочетете каква е действащата законова рамка, която обуславя и насърчава сътрудничеството с бизнеса, какви са съществуващите практики в сферата на корпоративната социална отговорност и реално до каква степен работодателите са готови и имат нагласа да наемат и работят с младежи, напускащи социални услуги.

Едно от заключенията на доклада, е че и бизнесът  трябва да положи усилия и да стане приобщаващ, да разработва ефективни програми за разнообразяване и  улесняване на  достъпа до пазара на труда. Това, разбира се би било възможно, само ако висшите мениджъри на компаниите разберат в детайли характеристиките, нуждите и потенциала на хората в риск. В допълнение включването може да бъде възнаградено от държавата, чрез ефективни  програми за финансова помощ и признато от широката общественост. Така или иначе промяна е възможна, ако  програмите за КСО не са еднократни инициативи.

Друг извод от доклада е, че практиките и политиките за управление са по-скоро свързани с оперативното управление на бизнеса  - набиране на персонал и обучение, отколкото със социално-отговорно поведение и положително въздействие върху определени групи от обществото и пазара на труда. За съжаление сред мениджмънта на компаниите има нереалистично очакване относно процесите на интеграция – предлагането на работа, обучения или социални придобивки не sa достатъчни.  

Струва си да се обмислят и изградят по-структурирани начини за информиране, взаимодействие и координиране  на усилията между социалните услуги и бизнес сектора  в интерес на хората в неравностойно положение.

Целият доклад може да прочетете тук на английски език.

Facebook YouTube