12.2019 - Младите хора, които напускат системата на грижа срещат много предизвикателства и попадат в групата на уязвимите категории в България, особено що се отнася за времето на преход от живот в социална услуга към самостоятелност и независимост.  

За да подкрепим тези младежи, както и за да допринесем за националните цели за увеличаване на броя на младите хора, напуснали грижа и постигнали благоприятен и  независим живот,  Фондация „Конкордия България“ чрез работата си прави усилия да се подобри обучението на младежите в социалните услуги, чрез предоставяне на пакет от услуги, които водят до повишаване на уменията и знанията за самостоятелен живот, както и предоставя възможности за учене и работа, свързани с желаната кариера и посока на развитие. Смятаме също така за особено съществена, необходимостта от продължаващо обучение за специалисите и персонала в системата на социалните услуги, така че да са добре подготвени и да могат да отговорят на съвременните нужди на младите хора в процеса на успешното интегриране в обществото. Като иновативен елемент през 2019 засилихме интеракцията с бизнеса, за да може да се създаде стабилна връзка  със сектора на малките и средни предприятия с цел увеличаване на социалната отговорност и подкрепа на младежите в неравностойно положение. 

Имайки предвид, че в България  сред публични и частни доставчици в рамките на различни проекти има много инициативи и практики за подкрепа на младежите, ползващи социални услуги, приканваме държавните институции, обучаващите организации, доставчиците на социални услуги и бизнеса да допринесат активно за успешния преход от живот в социална услуга към независим живот чрез:

-  разпространение на успешни практики и методи;

-  участие в работни срещи;

- адаптиране на принципи, методи и техники, които във времето са доказали ефективността си;

- създаване на подходяща среда, подкрепяща младежите да достигнат техния пълен потенциал за успешно интегриране в обществото.

През 2020г.  Фондация „Конкордия България“  ще продължи работата си по включването и самостоятелността на младежите в социални услуги чрез провеждане на множество акции за младежите и специалистите, които работят с тях.

 

Съдържанието на този документ  представя само възгледите на авторите и е тяхна лична отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Facebook YouTube