В периода 06.-10.03.2018 колеги от „Конкордия България“ бяха включени в делегацията на Федерация на социалните сдружения в България, която осъществи посещение за обмен на добри практики в гр. Равенсбург и околностите му по проект „Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг - BG05M9OP001-4.001-0114“. В групата бяха включени и петима преподаватели от Центъра за професионално обучение „Св. Методий“. Колегите се запознаха с редица социални услуги, които се предоставят от фондация „Либенау“, както и с учебната дейност, осъществявана от Института за социални професии – официални партньори на Федерацията по проекта.

Визитата бе вълнуваща възможност отблизо да се опознае  преподаването в сферата на социалните професии. Най-силно впечатление направи фактът, че подходът по дуалната система е ориентиран към практиката и преживяванията на обучаемите, теоретичното преподаване е интерактивно и свързано с практиката на всеки един ученик.

Проектът е част от усилията на Федерацията да повдигне темата за важността на професионалното обучение по дуалната система в сферата на социалните професии – ключ към постигането на качество на живота и удовлетвореност както у служителите, така и у потребителите на социални услуги в България.

Проект „BG05M9OP001-4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube