През месеците юни и юли 2018 г. втората изложба на учениците от Ателието по керамика и изкуства по проект „Уча и ще сполуча“ на Фондация „Конкордия България“ премина през различни локации в столичния Район Подуяне.  

Изделията, изработени от децата през учебната година, първо бяха изложени в едно от партньорските училища по проекта – 124-то ОУ „Васил Левски“, след това в сградата на СО-Район Подуяне – също партньор по проекта. Изложбата продължи пътя си със спирка в читалище „Васил Левски“ в кв. Хаджи Димитър, а накрая ще могат да я видят и децата и родителите на Детска градина 177 „Лютиче“.

Произведенията на децата са не само красиви, но и функционални – панички, купички, свещници,  поставки, дребни украшения и т.н. 

Изложбата бе видяна от десетки посетители, а според г-жа Ева Митова,кмет на Район Подуяне, към изложбата е отбелязан силен интерес и дори е имало хора, които са искали да си купят от произведенията на децата.

Проектът „Уча и ще сполуча – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ - BG05M2OP001-3.001-0020, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube