Фондация „Конкордия България“ въвежда Политика за закрила на детето, разработена на международно ниво в организацията.

Политиката е разработена така, че да гарантира високи стандарти за професионално поведение и да не се поражда вреда за децата и младите хора на КОНКОРДИЯ при участието им в дейности, проекти и програми в рамките на организацията.

Основите принципи на Политиката са:

· Взима се предвид най-добрият интерес на децата и младите хора, които участват в нашите дейности, проекти и програми и това, те да имат равни права на защита от всякаква форма на насилие;

· Всички деца и младежи да познават своите права и отговорности;

· Гласовете на всички деца и млади хора да се чуват и техните мнения да са от първостепенно значение за решенията, които ги засягат;

· Ценят се и се уважават всички деца в контекста на собствената им култура, религия и етническа принадлежност;

·  Да се работи за децата въз основа на партньорства с власти, училища, детски градини и други неправителствени организации по доверен и прозрачен начин, затова от всички тези партньори очакваме да следват подхода „да не вредим на децата“.

Процесът на въвеждане на Политиката за закрила на детето включваше консултации с децата, младите хора, служителите и доброволците в организацията, като техните предложения и мнения бяха взети предвид и отразени във финалния вариант на документа.

Темите, които породиха по-голям интерес и бяха от по-голяма важност, провокираха  децата на Фондация „Конкордия България“ да онагледят мненията си чрез рисунки и да изразят становищата си посредством есета.

 Произведенията на младите творци бяха изложени в сградата на СМЦ „Св. Константин“, където всички служители и гости на Фондацията можеха да ги разгледат,  да се запознаят с гледната точка на децата и не на последно място да гласуват за творбите, които им въздействат най-силно.

По този начин децата изразиха ясно своето мнение по важни теми като: права на децата, превенция на насилието над деца, установяване на добри взаимоотношения и разбирателство с другите, уважаване на чуждото мнение, толерантност и т.н.

Така, в дискусии, беседи и творчески занимания, Политиката за закрила на детето беше съгласувана и допълнена с мненията на децата на „Конкордия България“.

Facebook YouTube