„Конкордия Акaдемия“ стартира проект "Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа“

Проектът "Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа" е финансиран от програма Еразъм + на ЕС и се изпълнява от "Хуманитарна организация Конкордия", Румъния, Образователен център "Кардинал Кьониг Хаус", Австрия и Фондация "Конкордия България" в рамките на програмата за професионално развитие "Конкордия Академия".
Проектът цели да повиши капацитета на специалистите в България и Румъния в сферата на социалните услуги и да разработи обучителна програма за управление на социални услуги, адаптирана към специфичния контекст на Югоизточна Европа.
Основните дейности в проекта са разработване на обучителна програма за мениджмънт на социални услуги и развитие на управленските умения за поне 15 участници: професионалисти в сферата, представители на доставчици на социални услуги и работещи от системата на социалното подпомагане и закрилата на детето в България и Румъния, както и популяризиране на обучителната програма сред специалистите от социалната сфера.
Обучителните материали, разработени в рамките на проекта, ще съдържат иновативни елементи, основани не само на практическия опит, но и ще включват културните различия, произлизащи от участието на трите страни в проекта. Иновативните елементи идват от експертите на Образователен център "Кардинал Кьониг Хаус", Австрия, които ще подпомогнат разработването на методологически и дидактични стандарти в партньорските страни, както и ще осигурят разнообразни обучителни методи и специфично съдържание - работилници, схеми за обмяна на опит, супервизия и менторство.
Обучителната програма следва и стратегическата посока за развитие на "Конкордия Академия" да повиши качеството на социалните услуги на национално и международни ниво. Тази нужда се определя, от една страна от липсата на специализирани курсове по мениджмънт на социални услуги в Румъния, и от друга се базира върху настоящото състояние на социалните услуги в Румъния и България, което трябва да се адаптира бързо към настъпващите промени. Социалните услуги са засегнати от сериозни процеси като глобализация, демографски и социални промени, миграция, икономическа криза и драматично обедняване на населението.
През м. май 2017 ще започне набиране на участниците, а първото едноседмично обучение ще се проведе в началото на Септември 2017.
Включените в проекта организации са ключови участници в социалната сфера и резултатите от проекта ще допринесат не само за стратегическото им развитие, но и ще осигурят подобрено качество на социалните услуги.
Проектът се осъществява в периода от Октомври 2016 до Октомври 2018 с бюджет от 78 930 Евро.

Facebook YouTube