Център за социална рехабилитация и интеграция „Камчия" е комплекс от социални услуги, предназначени за пълнолетни лица с цел предпазване от социална изолация и изпадане, подкрепа на родителски капацитет, превенция на насилие, деинституционализация и обучение в умения за самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, поведенчески проблеми и прояви, посредничество със специализирани социални услуги и институции, административна подкрепа, социално консултиране, психологическо консултиране, социално-правно консултиране, посредничество при здравословни проблеми и достъп до системата на здравеопазването, подкрепена трудова заетост, посредничество с бюра по труда и защитени работни места, информационна дейност, свързана с проекти, имащи за бенефициент различни уязвими и рискови целеви групи.

Основната цел на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция" е интегриране на лицата от рискови групи в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, превенция на изолация, отпадане и институционализация, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна на нагласи на обществото към лицата със адаптативни затруднения.

Желаещите да използват услугата могат да го направят всеки делничен ден от 10 до 17 часа в сградата на СМЦ "Св. Константин" или да се консултират на телефон 0879/570188.

Лицензът за услугата Център за социална рехабилитация и интеграция можете да намерите тук.

Facebook YouTube