Преходно жилище за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, в която се предлага комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда. Услугата цели подпомагане на младежите в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция.

Капацитет и продължителност: капацитетът на Преходно жилище е 12 места, от които 10 са за непълнолетни и 2 за пълнолетни лица.

Услугата има дългосрочен характер: от 6 месеца до навършване на пълнолетие, но не повече от 20 г., ако лицето продължава образованието си (ако това е изрично посочено в издаденото съдебно решение от компетентния съд.)

Настаняването се извършва планово по преценка на социално-педагогическия екип, след издаване на Заповед за настаняване от Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ и съдебно решение.

Услугата предлага и възможност за настаняване и на пълнолетни потребители на възраст до 24г., след подписване на договор за предоставяне на социалната услуга. Потребителите трябва да са работещи или учащи лица, които имат нужда от подкрепа за постигане на автономност и социална интеграция.

Целева група: деца от възрастовата група 14 – 18 години и пълнолетни лица на възраст 18 – 24 години.

Лицензите за услугата Преходно жилище за деца и младежи можете да видите тук.

Facebook YouTube