Кризисен център

Кризисен център (с приоритет деца, пострадали от насилие) е социална услуга, която се предоставя на деца, които са пострадали или са в риск от насилие в или извън семейството. Кризисният център е държавно делегирана социална услуга, която фондация „Конкордия България“ управялва от октомври 2019г., след спечелен търг и сключен договор със Столична община за възлагане на управлението на услугата.

Услугата Кризисен център цели обезпечаването на безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда за деца, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Основната цел на работата е прекъсване на цикъла на насилие, преодоляване на последиците от преживяното насилие, социална адаптация и стимулиране на позитивните отношения в семейството. Основните дейности са насочени към оказване на кризисна интервенция - преодоляване ситуацията на криза; обезпечаване на базисните потребности; осигуряване на здравословен начин на живот; личностно, физическо и социално развитие; образователно развитие; развитие на индивидуалния потенциал.

Услугата „Кризисен център” е с капацитет 12 места – 6 за момчета и 6 за момичета -  и се предоставя краткосрочно в рамките на 3 месеца и дългосрочно в рамките на 6 месеца.

Facebook YouTube