Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ „ Посока” към фондация „Конкордия България“ е социална услуга, която предлага дневна грижа на деца, за които е установено, че са в риск. Услугата се предоставя в Социален и младежки център „Св. Констанин“, гр. София и от септември 2017 г. функционира като държавно делегирана дейност.

Основен приоритет на услугата е превенция на отпадането от образователната система, социална изолация и неглижиране. ЦРДУ осигурява базова подкрепа (храна, облекло и обувки според сезона и нуждите на детето, здравна и зъболекарска помощ); подкрепа в подготовката за училище; възможност за работа с психолог; подкрепа на семействата в грижата за децата, както и при контакт с държавни служби. В дългосрочен план ЦРДУ се стреми към подобряване социалните способности на децата, по-добрата им интеграция и задържане в образователната система, както и повишаване на родителския капацитет и укрепване на семейната обстановка.

Капацитет и продължителност – услугата е с капацитет 25 места и има средносрочен характер (6 месеца), с възможност за удължаване според индивидуалния казус. Ползването на услугата ЦРДУ се регламентира чрез направление от Отдел „Закрила на детето“ и/или договор за предоставяне на социална услуга със законен представител на непълнолетния потребител.

Целева група: Деца от възрастовата група 3-18 години, за които е регистрирана липса на дневна грижа от страна на възрастен, скитащи и просещи деца, деца, отпаднали от училище, деца, жертви на злоупотреби, експлоатация и насилие, на деца от рискови групи, които живеят в критични битови условия, деца от многодетни семейства с нисък социален и финансов ресурс и в този смисъл социално изолирани.

За контакти: тел. 0879-498-975 или всеки ден в периода 09:00 – 17:30 на място в сградата на Социален и младежки център "Св. Константин", ет. 3

Лицензът за предоставяне на услугата ЦРДУ "Посока" можете да видите тук.

Facebook YouTube