Център за настаняване от семеен тип  „Детска къща КОНКОРДИЯ“/ЦНСТ/ е резидентна  услуга за деца, която се предоставя в уютна еднофамилна къща в гр. Божурище. ЦНСТ "Детска къща КОНКОРДИЯ" осъществява цялостна грижа за децата, в среда и атмосфера близка до семейната.

Услугата акцентира главно върху подготовката на децата за по-независим начин на живот, осигуряване достъп до образование, изграждане на основни битови, социални и трудови навици. За ползвателите на услугата е осигурена педагогическа и психологическа подкрепа, като се работи както индивидуално, така и групово, което допринася за развитие на личностните им  качества съобразно техните интереси и таланти.

Капацитет и продължителност: услугата разполага с 12 места – 6 за момчета и 6 за момичета. Услугата има дългосрочен характер (от 6 месеца до навършване на пълнолетие). Настаняването се извършва планово по преценка на социално-педагогическия екип и след издаване на Заповед от Дирекция „Социално подпомагане“.

Целевата група на ЦНСТ „Детска къща КОНКОРДИЯ” са деца от възрастовата група 5-14 години, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и при които се наблюдава липса на реална перспектива и възможност за промяна в семейната ситуация. Децата в ЦНСТ „Детска къща КОНКОРДИЯ“ са смесени по възраст, пол и ниво на автономност.

Лицензът за услугата Център за настаняване от семеен тип  „Детска къща КОНКОРДИЯ“ можете да видите тук.

Facebook YouTube