Академия „Конкордия“

От Октомври месец 2020 година системата за управление на качеството на Фондация „Конкордия България“  е сертифицирана от AQ Cert за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 в областта на организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и други събития.

Фондация „Конкордия България“ има разработени програми за обучение и повишаване на квалификацията на работещите в социалната и образователната сфери, включително социални работници, педагози, психолози и други професионалисти.

Базирайки се на умелото съчетаване на теория и дългогодишен практически опит в директната социална работа - индивидуална, групова и в общности, нашите основни направления за провеждане на обучения са:

  • Методи, техники и подходи в социалната работа с младежи напускащи системата на предоставяне на социални услуги. Формиране на умения за независим живот
  • Практически подходи за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение
  • Ефективни подходи за работа с родители на деца, ползващи социални услуги
  • Практически насоки за работа с рискови и социално изключени общности
  • Социално-педагогическа работа, основана на подхода за защита правата на децата
  • Превенция на тормоза и агресията сред децата в образователната система и системата за предоставяне на социални услуги
  • Мениджмънт на социални услуги
  • Подходи за ефективна комуникация с донори
  • Представяне на истории и снимки на деца и непълнолетни в публичното пространство

Facebook YouTube