Инфосреща по проект „Нашите права и отговорности“

Информационната среща ще се състои на 10.12.2021г. от 12 до 13 часа през онлайн платформата Microsoft Teams.

Фондация КОНКОРДИЯ България започва дейности по нов проект - „Нашите права и отговорности“ с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Проектът ще се фокусира над овластяването на таргет групата за работа и взаимодействие с публичните институции, с които най-често работят и имат най-силен и дълготраен контакт. За да дадем видимост на проекта, неговите цели и въздействие организираме първата инфосреща за проекта на 10.12.2021г. от 12 до 13 часа.

Целта на инфосрещата е да представим пред представители и служители в публични  иунституции и услуги, които работят с роми, както и пред всеки друг заинтересован какви са:

  • дейностите планирани в проекта;
  • продуктите, които ще бъдат произведени в хода на проекта;
  • резултатите, които ще постигнем с изпълнението на проекта;
  • бъдещи информационни и комуникационни събития по проекта.

Срещата ще се ръководи от специлисти въвлечени в изпълнението на проекта: София Белчева – ръководител на проекта, Калина Бахчисарайцева – социален работник по проекта и Диана Василева - комуникатор по проекта. На срещата ще насърчим участниците да споделят кои са трудностите, които срещат при работа с маргинализирани групи.Тази обратна връзка е изключително важна за нас, защото ни позволява да бъдем полезни както на участниците в проекта от уязвими групи, така и на други хора от социалната сфера, които работят с тях

С тази новина каним всеки, които желае да получи повече информация да го направи по време на срещата на 10.12.2021г от 12 до 13 часа онлайн, която ще бъде достъпна през платформата на Microsoft Teams. За да се регистрирате за участие в срещата и да получите линк за достъп до нея, моля попълнете този формуляр най-късно до 09.12.2021г. Моля имайте предвид, че срещата ще бъде записана с отчетни цели, а записът няма да бъде разпространяван публично.

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА